1. Anasayfa
 2. Ekonomi Haberleri

Para Politikası Nedir?

Para Politikası Nedir?
Para Politikası Nedir
3

Para politikası, bir ülkenin merkez bankası tarafından uygulanan ekonomik politikaların bir bölümüdür ve ekonomide para arzını, faiz oranlarını ve para biriminin değerini düzenlemeyi amaçlar. Para politikası, ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek gibi hedefleri gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak kullanılır.

Ortodoks Para Politikası

Ortodoks Para Politikası
Ortodoks Para Politikası

Ortodoks para politikası, geleneksel ekonomik teorilere dayanan ve ekonomik problemleri çözmek için önceden belirlenmiş kurallara dayanan bir para politikası yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, para arzını sabit tutarak uzun dönemli ekonomik istikrarı hedefler ve enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanır.

Ortodoks para politikası, ekonomi politikalarının istikrarlı bir çerçeve içinde işleyeceğine ve ekonomik değişkenlerin nispi olarak sabit olduğu varsayımına dayanır. Bu yaklaşıma göre, para politikası belirli hedefler doğrultusunda uygulanırken, ekonomi politikalarında karar vericilerin kişisel tercih ve müdahaleleri minimum düzeyde tutulmalıdır.

Ortodoks para politikası, genellikle enflasyonu kontrol altında tutmaya ve para birimi istikrarını korumaya odaklanır. Bu nedenle, para politikasında sıkı kurallar ve hedefler belirlenir ve para arzı, faiz oranları ve döviz kurları gibi para politikası araçları titizlikle yönetilir.

Bu yaklaşım, para politikasının genellikle istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçevede işlemesini sağlar. Ancak, eleştirenler, ortodoks para politikasının ekonomik değişkenlikleri ve krizleri göz ardı etme eğiliminde olduğunu ve ekonomiye esneklik kazandırmadığını iddia eder.

Ortodoks para politikası, özellikle sabit döviz kuru rejimine sahip ülkelerde ve bazı ekonomik teorilerde sıkça tercih edilen bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, ekonomik koşulların karmaşıklığı ve değişkenliği nedeniyle, bazı ekonomistler ve politika yapıcılar daha esnek ve uyarlanabilir para politikası yaklaşımlarını desteklemektedir.

Para Teorisi

Para teorisi, ekonomide para arzı ve talebi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir ekonomi dalıdır. Para teorisi, para politikalarının ekonomik değişkenleri nasıl etkilediğini anlamak ve para arzı ile ekonomik aktiviteler arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için önemli bir rol oynar.

Daraltıcı Para Politikası

Daraltıcı para politikası, ekonomideki aşırı ısınma ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla para arzını kısarak ve faiz oranlarını artırarak ekonomik aktiviteleri sınırlayan bir para politikası türüdür. Bu politika, ekonomik dengeyi sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için kullanılır.

Merkez Bankası Para Politikası

Merkez bankası para politikası, bir ülkenin para politikasını uygulayan kurumdur. Merkez bankası, para politikasını belirlerken enflasyon hedeflemesi, para arzı kontrolü ve ekonomik büyümeyi destekleme gibi faktörleri dikkate alır.

Merkez bankaları, para politikasını yürütürken genellikle enflasyon hedeflemesi, para arzı kontrolü ve fiyat istikrarı gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurur. Enflasyon hedeflemesi, merkez bankasının ekonomideki enflasyonu belli bir hedef seviyesinde tutma çabasını ifade eder. Bu hedef genellikle ekonominin ve para politikasının genel hedeflerine uygun olarak belirlenir.

Para politikasının en yaygın kullanılan araçları arasında faiz oranları ve açık piyasa işlemleri yer alır. Faiz oranları, merkez bankasının ekonomideki para arzını düzenleme mekanizmalarından biridir. Faiz oranlarının düşürülmesi, ekonomik aktiviteleri canlandırabilirken, yükseltilmesi ise ekonomideki aşırı ısınmayı ve enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olabilir.

Açık piyasa işlemleri ise merkez bankasının tahvil alımı veya satımı yoluyla piyasalardaki likiditeyi ve para arzını etkileme yöntemidir. Merkez bankası, piyasalardaki para arzını artırmak veya azaltmak amacıyla bu tür işlemleri gerçekleştirerek para politikasını etkiler.

Merkez bankası para politikası, ekonomideki değişken koşullar ve hedefler doğrultusunda esnek ve uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır. Ekonomik dalgalanmalar, finansal krizler veya dış şoklar gibi olaylar durumunda merkez bankaları politika kararlarını yeniden değerlendirerek gerekli önlemleri alabilir.

Para politikası aynı zamanda para birimi değerini etkiler. Merkez bankaları, döviz müdahaleleri ve döviz rezervleri yönetimi gibi araçlarla para biriminin değerini dengelemeye çalışabilir.

Para ve Maliye Politikası

Para ve maliye politikası, bir ülkenin ekonomik politikalarının iki önemli bileşenini ifade eder. Para politikası, merkez bankası tarafından yürütülürken, maliye politikası hükümet tarafından yönetilir. Bu iki politika birlikte ekonomide dengeyi sağlamayı ve ekonomik hedeflere ulaşmayı hedefler.

Fed Para Politikası

Fed para politikası, Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası olan Federal Reserve’in uyguladığı para politikasıdır. Federal Reserve, para politikasını belirlerken ekonomik göstergeleri ve enflasyon hedefini göz önünde bulundurur.

TCMB para politikası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasıdır. TCMB, para politikasını belirlerken enflasyon hedeflemesi ve ekonomik istikrarı gözetir.

Yasemin Yalta Para Teorisi

Yasemin Yalta para teorisi, Türk iktisatçı Yasemin Yalta‘nın geliştirdiği para teorilerini ifade eder. Yalta’nın çalışmaları, para arzı ve talebi arasındaki ilişkiyi anlamak ve ekonomik değişkenlerin para politikaları üzerindeki etkisini incelemeye yöneliktir.

Yalta’nın para teorisi, ekonomik sistemde para arzı, para talebi, faiz oranları ve enflasyon gibi önemli para politikası değişkenlerini inceler. Para politikasının ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini anlamak ve para politikası uygulamalarının ekonomi üzerindeki sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bu teorik çalışmalar gerçekleştirilir.

Para teorisi, merkez bankalarının para politikalarını belirlerken ve uygularken dikkate aldığı önemli bir alan olarak kabul edilir. Yasemin Yalta’nın çalışmaları, merkez bankalarının para politikalarının ekonomideki enflasyon, büyüme, istihdam ve finansal istikrar gibi temel makroekonomik değişkenleri nasıl etkilediğini anlamaya yönelik katkılarda bulunur.

Yasemin Yalta Para Teorisi’nin belirli bir tanımı veya formülasyonu olmamakla birlikte, genellikle makroekonomi, para politikası ve finansal ekonomi alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınır. Yalta’nın teorik ve ampirik çalışmaları, ekonomi politikası yapıcıları, akademisyenler ve iktisatçılar arasında geniş çapta ilgi görmüş ve katkı sağlamıştır.

Merkez Bankası Faiz Politikası

Merkez bankası faiz politikası, bir merkez bankasının faiz oranlarını belirleme ve düzenleme sürecidir. Faiz politikası, para politikasının önemli bir aracıdır ve ekonomik koşullara göre belirlenir.

Para, banka, kredi ve para politikası, ekonomik sistemin önemli unsurlarını ifade eder. Para, ekonomideki değişim aracıdır; bankalar, finansal aracılar olarak ekonomideki kaynakların yönlendirilmesine yardımcı olur; ve kredi politikası, ekonomideki kredi akışını düzenleyerek ekonomik aktiviteleri etkiler.

Merkez bankaları, para politikasını uygularken faiz oranlarını belirleyerek ekonomideki para arzını düzenler. Faiz oranları, merkez bankasının para politikasının en önemli araçlarından biridir ve ekonomik koşullara göre belirlenir. Merkez bankaları, faiz oranlarını artırarak ekonomik aktiviteleri yavaşlatabilir ve enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışabilir. Tersine, faiz oranlarını düşürerek ekonomik canlanmayı teşvik edebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.

Faiz politikasının temel amacı, ekonomide fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu hedeflenen düzeyde tutmaktır. Merkez bankaları, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde belirli bir enflasyon hedefi belirleyerek politika kararlarını alır. Bu hedefe ulaşmak için faiz oranlarını ayarlar ve ekonomik koşullara göre gerektiğinde politikalarını revize eder.

Faiz politikası aynı zamanda finansal piyasalara ve bankalara da etki eder. Faiz oranlarının yükselmesi, borçlanma maliyetlerini artırabilir ve tüketici harcamalarını, yatırımları ve kredi talebini etkileyebilir. Öte yandan, düşük faiz oranları tüketici ve işletmeleri borçlanmaya teşvik edebilir, kredi talebini artırabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.

Merkez bankası faiz politikası, ekonomik koşulların ve hedeflerin sürekli olarak değişebildiği dinamik bir süreçtir. Ekonomideki değişkenlikler, dış şoklar veya finansal krizler gibi olaylar, merkez bankalarının faiz politikasını yeniden değerlendirmesine ve uygun politika kararlarını almasına neden olabilir.

21. Yüzyıl Para Politikaları

21. yüzyıl para politikaları, günümüzün değişen ekonomik koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenen para politikalarını ifade eder. Gelişen teknoloji, küreselleşme ve dijital para birimleri gibi faktörler, 21. yüzyıl para politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu politikalar, ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi gibi temel hedefleri gözetir.

21. yüzyıl para politikalarının temel özellikleri şunlardır:

 • Esneklik ve Uyarlanabilirlik: 21. yüzyıl para politikaları, ekonomik koşulların karmaşıklığı ve değişkenliği nedeniyle esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Merkez bankaları, ekonomideki değişen koşullara hızlı bir şekilde tepki verebilmeli ve politika araçlarını gerektiğinde ayarlayabilmelidir.
 • Enflasyon Hedeflemesi: Birçok ülke, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde para politikasını belirler. Merkez bankaları, genellikle belirli bir enflasyon hedefi belirleyerek para politikasını buna göre yönlendirir ve enflasyonun hedeflenen düzeyde tutulmasını amaçlar.
 • Makro Prudansiyel Politikalar: Finansal istikrarın korunması için makro prudansiyel politikaların önemi artmaktadır. Merkez bankaları, para politikası yanında finansal istikrarı sağlamak için makro prudansiyel politikalara da odaklanır.
 • Dijitalleşme ve Finansal Teknoloji: 21. yüzyılda dijitalleşme ve finansal teknoloji, para politikalarını şekillendiren önemli faktörler arasındadır. Merkez bankaları, dijital para birimleri ve dijital ödemelerin etkilerini değerlendirerek para politikalarını buna uygun şekilde ayarlamalıdır.
 • Uluslararası İlişkiler ve Küresel Etkileşimler: Para politikaları, ekonomik küreselleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası ilişkiler ve küresel etkileşimlerle daha sıkı bir şekilde bağlantılı hale gelmiştir. Merkez bankaları, uluslararası piyasaların ve dış şokların etkilerini değerlendirerek politikalarını şekillendirir.
 • Şeffaflık ve İletişim: 21. yüzyıl para politikaları, şeffaflık ve iletişime önem verir. Merkez bankaları, politika kararlarını ve hedeflerini net bir şekilde ileterek ekonomi aktörlerinin beklentilerini yönetmeye çalışır.
Para Politikası Nedir?

Para Politikası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?

Para politikaları nelerdir?

Para politikaları, bir ülkenin merkez bankası tarafından uygulanan ve ekonomide para arzını, faiz oranlarını ve para biriminin değerini düzenlemeyi amaçlayan politika ve uygulamaların bütünüdür. Para politikaları, ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınması, finansal istikrarın korunması ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gibi hedefleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Maliye ve para politikası nedir?

Maliye politikası, bir ülkenin hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikaların bir bölümüdür ve genellikle vergi politikaları, harcama politikaları ve bütçe politikalarını içerir. Maliye politikası, hükümetin gelirleri ve harcamaları düzenleyerek ekonomideki para arzını ve talebini etkilemeyi amaçlar. Para politikası ise, bir ülkenin merkez bankası tarafından yürütülen ve ekonomideki para arzını, faiz oranlarını ve para biriminin değerini düzenlemeyi amaçlayan politika ve uygulamaları ifade eder. Para politikası, ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gibi hedeflere odaklanır.

Para politikası Türkiye’de nasıl uygulanır?

Türkiye’de para politikası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanır. TCMB, para politikasını belirlerken enflasyon hedeflemesi çerçevesinde hareket eder. Yani, TCMB’nin ana amacı enflasyonu belirli bir hedef düzeyinde tutmaktır. TCMB, politika faizini belirleyerek para politikasını yönlendirir. Politika faizi, TCMB’nin piyasada bulunan bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. Politika faizinin yüksek veya düşük tutulmasıyla ekonomideki para arzı ve faiz oranları etkilenir, böylece enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olur.

Kaç çeşit para politikası vardır?

Para politikası çeşitleri, ülkenin ekonomik koşullarına ve politika yapıcıların tercihlerine göre değişebilir. Genellikle üç ana para politikası türü vardır: genişletici para politikası, daraltıcı para politikası ve nötr para politikası. Bunların yanı sıra, esnek ve uyarlanabilir politika yaklaşımları da bazı ekonomilerde kullanılabilmektedir.

Para politikası faizi nedir?

Para politikası faizi, bir merkez bankasının piyasada bulunan bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. Politika faizi, merkez bankasının para politikasını yönlendiren en önemli araçlardan biridir. Politika faizinin yüksek veya düşük tutulması, ekonomideki para arzını ve faiz oranlarını etkileyerek enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı etkiler.

Türkiye faiz artarsa ne olur?

Türkiye’de faiz artarsa, genellikle ekonomideki para arzı azalır ve ekonomik aktiviteler yavaşlar. Faiz artışı, tüketici harcamalarını ve yatırımları olumsuz etkileyebilir, kredi talebini düşürebilir ve borçlanma maliyetlerini artırabilir. Ancak, faiz artışı aynı zamanda enflasyonu kontrol altına almayı ve para birimi değerini korumayı hedefleyebilir.

Faiz düşerken dolar neden yükseliyor?

Türkiye’de faiz artarsa, genellikle ekonomideki para arzı azalır ve ekonomik aktiviteler yavaşlar. Faiz artışı, tüketici harcamalarını ve yatırımları olumsuz etkiler, kredi talebini düşürebilir ve borçlanma maliyetlerini artırabilir. Ancak, faiz artışı aynı zamanda enflasyonu kontrol altına almayı ve para birimi değerini korumayı hedefleyebilir.

Faiz düşerken dolar neden yükseliyor?

Faiz oranları düşerken, bir ülkenin para birimine olan talep azalabilir. Çünkü daha düşük faiz oranları, yatırımcıları o ülkedeki yatırımlar yerine daha yüksek getiri sağlayan diğer ülkelere yönlendirebilir. Bu durumda, o ülkenin para birimi değer kaybedebilir ve döviz kurları yükselir. Yani, faiz oranlarının düşmesi, doların o ülkenin para birimine karşı yükselmesine neden olabilir.

Politika faizi yüksek olursa ne olur?

Politika faizinin yüksek olması, ekonomideki para arzını kısıtlar ve kredi koşullarını sıkılaştırır. Bu durum, tüketici harcamalarını ve yatırımları azaltabilir, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve işsizliği artırabilir. Ancak, yüksek politika faizi enflasyonu kontrol altına almaya ve para biriminin değerini korumaya yardımcı olabilir. Politika faizinin yüksek tutulması, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamaya odaklandığını gösterebilir.

İlgili Bağlantılar:

Refah Payı Nedir?

Devalüasyon Nedir?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Nedir?

TÜFE Nedir?

Cari Denge Nedir?

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Nedir?

Deflasyon Nedir?

Buna Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  _a_k_n_m
  Şaşkınım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

Merhaba, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, 10 yılı aşkın süredir fiyat araştırmaları alanında çalışmaktayım. Fiyat araştırma teknikleri , fiyatlandırma stratejileri üzerine makaleler yazıp çalışmalar yapmaktayım. Fiyatinedir.net sitesinde güncel fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları ile ilgili yazılar paylaşıyorum.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (3)

 1. İktisatçılar arasında her dönemde çeşitli teorilerle tartışılan, faiz, para ve benzeri değişkenler üzerinden ekonominin genel dengesini sağlama amacını taşıyan politikaların bütününü açıklayan İktisat dersi.

 2. Merkez bankalarının ticari bankaları etkileme yetkisini kullanarak veya açık piyasa işlemleri aracılığıyla para arzını yönlendirmeye dayalı politikalara dayanır. Para arzının artırılması, faiz oranlarını düşürme eğilimindedir, bununla birlikte para arzının azaltılması, faiz oranlarını yükseltme eğilimindedir.

 3. ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir. yani çokta bizlik birşey yok :D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir